banner-wmo-jeugd.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Team Wmo Jeugd

Regie in organisatie van passende zorg en ondersteuning
Het efficiënt en effectief organiseren van de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is voor gemeenten een flinke uitdaging. Samenwerking op dit terrein maakt het mogelijk de kwaliteit en de continuïteit van de zorg aan bewoners van Rivierenland te garanderen. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleerd dat deze samenwerking waardevol is. In april 2018 is de samenwerking voortgezet in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst (DVO). 
Sinds die datum ondersteunt team Wmo Jeugd van Regio Rivierenland de zes gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. In opdracht van en in afstemming met de gemeenten, voert team Wmo Jeugd taken uit op het gebied van inkoop en aanbesteding, contractmanagement en contractbeheer, procesoptimalisatie, strategisch beleidsadvies en organisatie van de (Jeugd)Beschermingstafel. 

Verlenging DVO tot eind 2021
In 2019 hebben de deelnemende gemeenten en Regio Rivierenland de DVO (die in principe loopt tot 1 januari 2021) geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is besloten om de overeenkomst te verlengen tot eind 2021. Hoewel er voortdurend oog is voor verdere verbetering in de uitvoering van de overeenkomst, verloopt de huidige samenwerking naar tevredenheid. Op basis van de evaluatie uitkomsten zijn werkafspraken gemaakt waarbij een aantal prioriteiten is benoemd: inkoop, contractmanagement, managementrapportages en ICT-systeemkeuzes.

Transformatiefonds
Naast de taken die zijn vastgelegd in de DVO, heeft team Wmo Jeugd een belangrijke taak in de uitvoering van het Transformatiefonds voor alle acht gemeenten; Maasdriel en Zaltbommel doen ook mee in deze samenwerking. In 2018 heeft Regio Rivierenland  samen met de acht gemeenten daartoe een aanvraag gedaan voor een transformatieplan bij het Transformatiefonds - een fonds van VNG en het Rijk om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven. Op basis van deze aanvraag heeft Regio Rivierenland in 2018 een financiële bijdrage ontvangen van ruim 1,5 miljoen euro voor de periode 2019-2021.

Actieprogramma
Voor de realisatie van het transformatieplan heeft Team Wmo Jeugd, in samenwerking met de acht gemeenten, medio 2018 een actieprogramma voor kwetsbare jongeren opgesteld. Hiermee zetten de gemeenten in op een sluitende aanpak in de zorg voor kwetsbare jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Hoewel het in Rivierenland met het overgrote deel van de jeugd goed gaat, is er een kleine groep jongeren die niet de juiste hulp krijgt. Deze jongeren, die vaak in zeer complexe situaties zitten, kunnen niet geholpen worden met reguliere oplossingen. Het actieprogramma bestaat uit drie onderdelen: toekomstgericht werken (aan de hand van een methodiek voor professionals en het inzetten van toekomstcoaches voor jongeren), een betere aansluiting tussen jeugdhulp en voortgezet onderwijs en Actietafels.

Meer informatie over het Transformatiefonds en het actieprogramma is te vinden op de website Rivierenland Kan Meer.

Vergaderagenda  Naar de website? Klik op de afbeelding


Rivierenlandkanmeer.nl
geeft informatie en inspiratie over de taken van de gemeenten op het gebied van Zorg en welzijn en is bestemd voor de medewerkers van de gemeenten en alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein in de regio Rivierenland. De deelnemende gemeenten informeren hun inwoners via de eigen gemeentewebsite.

 

Laatste nieuws

februari 2022
Eindevaluatie resultaten aanpak kwetsbare jongeren

november 2021 
Passende hulp aan kinderen en jongeren door Regionaal Expertteam
Team WMO-Jeugd organiseert marktconsultaties

september 2021
Terugblik op inspratiesessie Versterken van sociale steun in basis- en jeugdhulp

november 2020

Nieuw: toekomstcoaches in Rivierenland

juli 2020
https://www.regiorivierenland.nl/news/619/139/Toekomstgericht-werken-met-toekomstcoaches-in-Rivierenland