RMC.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Team RMC - voortijdig schoolverlaten

RMC Rivierenland is een van de 40 landelijke regionaal meld- en coördinatiepunten voortijdig schoolverlaten. Hierin werken gemeenten en scholen in de regio samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan en jongeren de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Het belangrijkste is dat jongeren een opleiding blijven volgen of een combinatie van leren en werken. Dat kan ook een passende plek op de arbeidsmarkt zijn.
Binnen de regio maken scholen en gemeenten samen afspraken over maatregelen om schooluitval te voorkomen en jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden. Team RMC werkt in de keten met partners uit het onderwijs, de zorg en de arbeidsmarkt en is hierbinnen de verbindende factor.

Jongeren in beeld
Jongeren tussen 18 en 23 jaar die voortijdig van school gaan, worden - door de onderwijsinstellingen - gemeld bij Team RMC. Het team benadert deze jongeren met een hulpaanbod. Zij kunnen weer terug naar een opleiding gaan of op een anderemanier een startkwalificatie halen. Team RMC heeft daarmee al deze jongeren en beeld en kan werken aan oplossingen om verdere kostbare trajecten te voorkomen. Ook gaat het team in gesprek met verzuimende jongeren om te voorkomen dat zij zonder startkwalificatie van school gaan.
Sinds 1 januari 2019 hebben RMC’s de wettelijke taak om naast voortijdig schoolverlaters óók kwetsbare jongeren te monitoren. En met de ketenpartners afspraken te maken over begeleiding en ondersteuning naar bijvoorbeeld werk. Ook niet-kwalificatie plichtige jongeren van 16 en 17 jaar vallen onder het toezicht van Team RMC.

Nieuwe regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024
Team RMC is ook programmacoördinator voor de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv). Hierin werken scholen en gemeenten nauw samen in verschillende projecten. De regionale aanpak voortijdig schoolverlaten waarin gemeenten en onderwijs samenwerken om voortijdig schooluitval verder terug te dringen, wordt vormgegeven in vierjarige plannen. In 2021 gaat de nieuwe samenwerkingsperiode in. De eerste helft van 2020 staat in het teken van planvorming voor de komende jaren. Dit doet Team RMC niet alleen samen met gemeenten en onderwijs, maar ook met andere ketenpartners op het gebied van arbeidsmarkt en zorg.

Regioschets 2020
De regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024 is gebaseerd op de Regioschets 2020. Alle samenwerkingspartners van RMC Rivierenland hebben input geleverd voor deze Regioschets. Dit document is geschreven als onderbouwing voor de keuzes die scholen en gemeenten gaan maken om meer jongeren binnenboord te houden en een startkwalificatie te laten behalen.

Actietafel kwetsbare jongeren
Een voorbeeld van de integrale samenwerking in een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren, is de aanpak van de Actietafel. De Actietafel is bedoeld voor jongeren voor wie reguliere ondersteuning niet het gewenste effect heeft. De Actietafel is één van de projecten in het Transformatiefonds. In 2020 worden methodiek en samenwerking tussen ketenpartners verder doorontwikkeld om jongeren niet tussen wal en schip te laten vallen.

Perspectief op werk 
De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. In dit kader is een oproep gedaan aan de regio’s om de kansen in de huidige arbeidsmarkt te benutten. En een extra impuls te geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die niet zelf de weg naar werk weten te vinden. De doelgroep voortijdig schoolverlaters valt hier ook onder.

Project overstap vo-mbo
De overstap van vo naar mbo gaat voor de meeste jongeren soepel, maar een aantal heeft een extra steuntje in de rug nodig. Door dit project komen deze jongeren snel in beeld en is de overdracht tussen vo, mbo en gemeente soepel geregeld. Doel is dat op 1 oktober 99 procent van de leerlingen staat ingeschreven bij een vervolgopleiding. De leerlingen die niet zijn ingeschreven, zijn in beeld bij Leerplicht of RMC. In 2019 is deze doelstelling behaald en in 2020 wordt het project voortgezet.