Inkoop.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Veel gestelde vragen inkopen en aanbesteden bij gemeenten van Regio Rivierenland voor ondernemers

Inkopen en aanbesteden ondernemers

Wat is inkopen?

Inkopen is ervoor zorgen dat de juiste leveringen en/of diensten van de juiste kwaliteit op de juiste tijd en plaats in de juiste hoeveelheden en tegen de juiste prijs beschikbaar zijn voor de organisatie.

Waarom aanbesteden?

Inkopen en aanbesteden zijn nauw met elkaar verbonden. Overheden geven jaarlijks grote bedragen uit. Regio Rivierenland is het daarom aan haar aan haar gemeenten, alsmede inwonende burgers, maar ook aan zichzelf,verplicht de besteding van gemeenschapsgelden zo transparant, objectief, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Hiervoor is aanbesteden in het leven geroepen.

Wat zijn de beginselen van Europees aanbesteden?

De regelgeving omschrijft vier beginselen die ten alle tijden belangrijk zijn binnen een aanbesteding; non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie, proportionaliteit.

Wat is het verschil tussen leveringen, diensten en werken?

Leveringen
Een overeenkomst onder bezwarende titel voor aankoop, leasing, huur of huurkoop van een product. De bezwarende titel wil zeggen dat opdrachtnemer en opdrachtgever over en weer een prestatie leveren (respectievelijk de feitelijke prestatie en betaling). Producten worden gedefinieerd als alle roerende zaken, waar de opdrachtgever eigendom over verwerft. Bijkomende werkzaamheden bij afleveren, aanbrengen of installeren worden als onderdeel van het product beschouwd.

Voorbeeld: Het leveren van koffieautomaten of auto's.

Diensten
Een overeenkomst onder bezwarende titel voor het verrichten van diensten. Onder diensten worden alle prestaties begrepen die niet onder leveringen of werken vallen.

Voorbeeld: Het uitvoeren van een verhuizing, het verlenen van juridisch advies of het uitvoeren van een architectenopdracht.

Werken
Het realiseren van producten van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken, die er toe bestemd zijn een economische of technische functie te vervullen. Onder werken wordt verstaan de aanleg, het groot onderhoud en het wijzigen van civiel-, groen-, cultuurtechnische en (wegen)bouwkundige voorzieningen in de openbare ruimte. Regulier terugkerend onderhoud aan groenvoorzieningen en kleine reparaties aan (wegen)bouwkundige werken vallen niet onder de definitie van werken maar onder diensten.

Voorbeeld: het bouwen van een tunnel of gebouw.

Regio Rivierenland Inkoopbureau

Wie werken er bij het inkoopbureau?

High level inkoopadviseurs met ruime ervaring van alle soorten aanbestedingen en branches.

Wat is de rol van de inkoopadviseur van Regio Rivierenland?

Regio Rivierenland neemt in aanbestedingen de rol van adviseur aan voor haar klanten. Vooraf treedt Regio Rivierenland in gesprek met haar klanten om wensen en behoeften goed in kaart te brengen, waarna dit vertaald wordt naar een aanbesteding of inkoopadvies. Het inkoopbureau houdt hierbij toezicht op de rechtmatigheid van de aanbesteding. Onderdelen als het programma van eisen wordt echter door de gemeente aangeleverd.

Hoe kan ik Regio Rivierenland bereiken?

Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Hans van Valkenburg, coördinator Team Inkoop. Hans van Valkenburg is te bereiken via

E: inkoopbureau@regiorivierenland.nl
T: 0344 63 85 75

Hoe verloopt de fase tussen voorlopige gunning en het tekenen van het contract?

U heeft meegedaan aan een aanbesteding en de voorlopige gunning gekregen, gefeliciteerd. Voordat het contract ondertekend wordt moeten echter nog een aantal zaken rekening gehouden mee worden. Na de voorlopige gunning begint een termijn van minimaal 20 kalenderdagen bij een Europese aanbesteding en minimaal tien dagen bij een meervoudig onderhandse procedure waarin anderen bezwaar kunnen maken. Gedurende dit termijn vraagt Regio Rivierenland de bewijsstukken op zoals omschreven in de aanbesteding waarna definitief de definitieve gunning bekend wordt gemaakt. Wanneer dit alles is afgehandeld krijgt u het contract ter ondertekening van het inkoopbureau.

Bezwaartermijn en klachten aanbestedingsproces

Wat is een bezwaartermijn?

Een bezwaartermijn is de periode waarbinnen inschrijvers die afgewezen of uitgesloten worden bezwaar kunnen maken tegen de uitslag. Deze termijn is vastgelegd in het Alcatel-arrest en duurt altijd minimaal 20 dagen. Meestal gaat dat vooraf door een vraag te stellen en als ze het niet eens zijn met de beslissing of uitleg kunnen ze - doorgaans bij de rechtbank - een kort geding aanspannen.

Hoe gebruik ik het bezwaartermijn bij leveringen, werken en diensten?

Voor leveringen, diensten en werken is het verplicht het bezwaartermijn te gebruiken bij de nationale en Europese procedure. Bij een enkelvoudig- of meervoudig onderhandse aanbesteding is hier geen dwingend voorschrift voor. Regio Rivierenland adviseert echter een termijn van zeven dagen aan te houden gebaseerd op jurispidentie en aanvullend recht. Na deze zeven dagen vervalt voor de ondernemer het recht bezwaar te maken.

Waar kan de ondernemer een klacht indienen?

Uw eigen organisatie dient een klachtenmeldpunt in te richten en uit te voeren. Echter mag de behandelaar van de klacht niet betrokken zijn bij (de totstandkoming van) de aanbestedingsprocedure. Per gemeente is dit verschillend geregeld.
In geval van een klacht heeft de ondernemer drie opties:

  1. De ondernemer kan terecht bij uw eigen klachtenmeldpunt. De wetgever heeft hier een niet bindende manier voor opgesteld met als doel de gemeenten sneller en laagdrempelig klachten te laten afhandelen. Klik hiervoor op deze link.
  2. De ondernemer kan zich richten tot de commissie van aanbestedingsexperts. Deze krijgt echter veel vragen en reageert niet op alle klachten. De tendens is dat ondernemers dan sneller voor de derde optie kiezen. De website van de commissie van aanbestedingsexperts is te vinden via deze link.
  3. De ondernemer kan een kort geding aanspannen bij de rechtbank.

   

 

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Paul Hendriks coördinator Team Inkoop.e: inkoopbureau@regiorivierenland.nl