Nieuws.jpg

Nieuws

31 augustus 2021

Update Programma A2 Deil – Vught

rws120919sra2mirtavond10.f7df883e9343.jpg

Op 9 juni ging de minister van Infrastructuur en Waterstaat akkoord met de ontwerp-voorkeursbeslissing voor de A2 Deil – Vught. Dit is de set aan maatregelen, samengesteld uit onderdelen van de vier kansrijke alternatieven waarmee het Programma A2 Deil – Vught de knelpunten op de A2 wil oplossen. 

Zienswijzeprocedure en bestuurlijke consultatieronde
Iedereen die dat wilde, kon van 11 juni tot 20 juli 2021 een zienswijze indienen. Naast de zienswijzeprocedure, is ook een bestuurlijke consultatieronde gestart. Betrokken gemeenten, provincies en andere bestuurlijke partners kunnen tot 4 oktober 2021 hun mening over de ontwerp-voorkeursbeslissing aan de minister sturen.

Planning
Regionaal is er een concept-bestuurlijke reactie opgesteld, die in september in de colleges en raden besproken wordt. Eind september gaat er een definitieve reactie naar de minister. Het Rijk voorziet alle zienswijzen en bestuurlijke reacties van een antwoord in een nota van antwoord. Mogelijk leiden de zienswijzen en bestuurlijke reacties nog tot wijzigingen van de voorkeursbeslissing. De planning is dat de minister eind 2021 de voorkeursbeslissing definitief vaststelt.

Aandachtspunten Regio Rivierenland bij de ontwerp-voorkeursbeslissing
De ontwerp-voorkeursbeslissing bevat een verbreding van de A2 naar 2x4 rijstroken, optimalisatie van knooppunt Deil (tot afslag Meteren), optimalisatie van de aansluitingen Waardenburg en Velddriel op de huidige locatie, een nieuwe brug over de Waal en de Maas, en een Breed Mobiliteitspakket en flankerende maatregelen gericht op het mobiliteitssysteem rond de A2.

Dit pakket voorkomt een toekomstig verkeersinfarct en lost een aantal bestaande knelpunten rond de bruggen, knooppunt Deil en op- en afritten op. Dat is positief voor onze regio, omdat de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de regio anders ernstig verslechtert. Maar dit pakket lost niet alle problemen op. Dit komt vooral door de verwachte aanhoudende groei van het verkeer tot zeker 2040. Hierdoor blijft een aantal knelpunten bestaan en komen er nieuwe knelpunten bij. Dit speelt vooral op het traject ten noorden van Maasdriel. In totaal zijn er negen aandachtspunten die Regio Rivierenland het Rijk mee wil geven voordat zij een definitief besluit neemt over de voorkeursbeslissing.

Op hoofdlijnen hebben de aandachtspunten betrekking op de volgende onderwerpen:

 1. Zorgen om hoge IC-verhoudingen
 2. Aandacht voor de verkeersveiligheid
 3. Leefbaarheid in Waardenburg
 4. Toekomstvaste oplossingen voor knooppunt Deil en de A15
 5. Fietsverbinding en toekomstvastheid Maasbruggen
 6. De iconische Waalbrug en kansen voor fiets(veiligheid)
 7. Breed Mobiliteitspakket, sluipverkeer en lokale opgaven
 8. Kansen voor duurzaamheid
 9. Effecten van geluid en trillingen voor omwonenden

Deze negen punten zijn tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen Regio Rivierenland, diverse specialisten van de drie direct betrokken gemeenten en specialisten van de ODR. Zij hebben alle documenten doorgenomen en zijn zo tot deze aandachtspunten gekomen.

Behaalde resultaten en betrokkenheid Regio Rivierenland 

 • Onze actieve betrokkenheid heeft er onder andere toe geleid dat knooppunt Deil, de afrit Kerkdriel en de Maasbruggen nader zijn onderzocht om tot een zo goed mogelijk inpasbaar en toekomstvaste oplossing te komen.
 • Daarnaast is voor de verbreding nabij Waardenburg besloten om deze in de planuitwerkingsfase op twee manieren te onderzoeken: een symmetrische verbreding waarbij het asfalt aan beide kanten wordt verbreed en een asymmetrische verbreding waarbij de kant asfalt ter hoogte van de Bungawallwoningen hetzelfde blijft.
 • Ook is in het BO MIRT van 2020 besloten om doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Gorinchem en Valburg in beschouwing te houden gegeven de verkeersontwikkelingen.
 • Vanuit Regio Rivierenland neemt de wethouder uit Maasdriel deel aan de stuurgroep. In de stuurgroep zijn de afgelopen jaren alle onderzoeksresultaten besproken en bediscussieerd. Ambtelijk zit de programmamanager Mobiliteit van Regio Rivierenland in het programmateam van de A2. Daar is wekelijks de voortgang van het project en programma besproken. De gemeenten zijn via de Bestuurlijke en Ambtelijke adviesgroep betrokken bij deze MIRT-verkenning. De wethouders worden via de portefeuillehoudersoverleggen bij gepraat. Ook zijn er diverse bestuurlijke overleggen geweest tussen de gedeputeerde van Gelderland en de wethouders uit Maasdriel, West Betuwe en Zaltbommel voor Gelderse afstemming over de ontwikkelingen.

Over het Programma A2 Deil – Vught
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, Regio Rivierenland en gemeente ‘s-Hertogenbosch werken samen in het Programma A2 Deil-Vught aan maatregelen om de files te verminderen op de A2 tussen knooppunten Deil en Vught. Meer info: website Programma MIRT A2.

De doelstelling van het programma isom  de regio rond de A2 traject Deil- Vught bereikbaar te houden, files te verminderen en de veiligheid te verbeteren. Niet alleen door wegverbreding, ook het stimuleren van alternatieve vormen van vervoer kan daarbij helpen.

Op 4 juni 2018 tekende de minister de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught. Een MIRT-verkenning is een onderzoek naar (een pakket aan) mogelijke oplossingen voor de problemen op de weg. Tussen juni 2018 en juni 2021 onderzocht het Programma A2 Deil-Vught veel mogelijke oplossingen. Van 270 ideeën is toegewerkt naar vier kansrijke alternatieven.

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief