Nieuws.jpg

Nieuws

30 november 2020

Rijk en regio investeren fors in verbreding A2 tussen Deil en Vught

MIRT A2_Rivierenland.jpg

Voor de aanpak van de A2 tussen Deil en Vught zet het Rijk € 830 miljoen opzij. Dat is eind november afgesproken tijdens het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg MIRT. Het is het plan de A2 te verbreden naar 2x4 rijstroken en twee nieuwe bruggen over Maas en Waal aan te leggen. Ook wordt knooppunt Deil aangepakt.

Alternatieven voor de auto
Naast bovengenoemde plannen werken regionale partijen aanvullende mobiliteitsmaatregelen uit om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren en alternatieven voor de auto te bieden. Daarvoor heeft de Brabantse regio al € 22,5 miljoen toegezegd. De Gelderse regio spant zich in om maximaal hetzelfde bedrag toe te kunnen zeggen.  

Overeeneenstemming
Het Rijk en de regio zijn het eens geworden over maatregelen op en rond de A2 tussen Deil en Vught. Tijdens de bestuurlijke overleggen MIRT (Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) tussen minister Van Nieuwenhuizen en regionale bestuurders, is er overeenstemming bereikt over de concept Voorkeursbeslissing A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught. Deze bestaat uit een Voorkeursalternatief voor de A2 en een regionaal pakket aan aanvullende mobiliteitsmaatregelen. Dat zijn o.a. maatregelen op het vlak van werkgeversbenadering, fiets, smart mobility, verkeersmanagement en regionaal openbaar vervoer voor de periode 2021-2030.

Minister Cora van Nieuwenhuizen: “De A2 is een van de belangrijkste snelwegen van ons land. Iedereen die hier geregeld rijdt, zeker in de spits, weet dat er een oplossing moet komen voor de vele files tussen Vught en Deil. Ik ben dan ook blij dat we definitief besloten hebben om de weg te verbreden. Voordat de eerste schop de grond in gaat, zitten we niet stil. Zo gaan we kijken hoe we de druk van de A2 kunnen halen, door bijvoorbeeld goede afspraken te maken met de werkgevers in deze regio.”

Voorkeursalternatief A2
Het voorkeursalternatief voor de A2 bestaat uit:

  1. Verbreding van de A2 tussen knooppunten Deil en Empel met één rijstrook per rijrichting naar 2x4.
  2. Een nieuwe brug over de Waal.
  3. Een nieuwe brug over de Maas.
  4. Toevoeging van een derde rijstrook aan de parallelrijbaan van de A2 Ring ’s-Hertogenbosch. Daarbij gaat er een maximumsnelheid van 100 km/u op hoofd- en parallelbanen gelden.
  5. Aanpassingen in knooppunt Deil.
  6. Inzetten van een breed pakket aan mobiliteitsmaatregelen.

Het Rijk reserveert hiervoor in totaal € 830 miljoen. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Hartstikke mooi dat er een klap is gegeven op aanpassing van dit stuk A2, een van de grootste knelpunten in Nederland.”

Regionaal pakket met aanvullende mobiliteitsmaatregelen
Naast de verbreding van de A2 zet de regio zich in voor een regionaal pakket aan aanvullende mobiliteitsmaatregelen. Dit is voor de periode 2021-2030. Regionale partijen werken dit gezamenlijk uit. De totale investering van dat pakket bedraagt maximaal € 45 miljoen. Verder neemt de regio maatregelen bij Waardenburg en Velddriel om de leefbaarheid te verbeteren en sluipverkeer tegen te gaan. Wethouder Ed Goossens (namens Regio Rivierenland) voegt toe: “Fijn dat er nu duidelijkheid is. Nu is het zaak om in de verdere uitwerking de effecten op de leefbaarheid in de regio te gaan verkennen.”

Ook komt er een pakket maatregelen dat is gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid aan de oostzijde van ’s-Hertogenbosch (Empel, Groote Wielen, Rosmalen). Denk aan aanpassingen op het onderliggende wegennet, met name nabij de aansluiting Rosmalen (Bruistensingel) op de A2. Daarvoor is € 10 miljoen beschikbaar.

Wethouder Ufuk Kâhya: “We mogen trots zijn op de brede aanpak; we kijken verder dan alleen de rijksinfrastructuur. In het brede mobiliteitspakket hebben we oog voor andere manieren van reizen, zoals openbaar vervoer, fiets en smart mobility. Ook het lokale wegennet maakt onderdeel uit van de gehele oplossing. Zo blijven we op een duurzame manier bereikbaar.”

A15 Deil - Valburg
Tenslotte hebben het Rijk en Provincie Gelderland afgesproken om, indien hier aanleiding voor is, samen op basis van nieuwe verkeerscijfers in 2021 in gesprek te gaan over de verkeersontwikkeling op de A15 tussen Deil en Valburg en de gevolgen voor doorstroming en verkeersveiligheid. Gedeputeerde Christianne van der Wal: “We zijn blij dat we ook deze afspraak hebben gemaakt. Want er zijn nu al knelpunten op dit traject en de verwachting is dat die alleen maar toenemen. Met alle gevolgen van dien voor de regio.”

Kijk voor meer informatie op de website: www.mirta2deilvught.nl

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland, Regio Rivierenland en gemeente ’s-Hertogenbosch werken samen in het Programma A2 Deil-Vught aan maatregelen om files te verminderen op de A2 tussen knooppunten Deil en Vught.

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief