Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

26 oktober 2018

Regio Rivierenland zet in op middelen uit Transformatiefonds voor vernieuwing jeugdhulpstelsel

jeugdhulp.jpg

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben VNG en Rijk een Transformatiefonds opgericht voor de periode 2018-2020. Regio Rivierenland heeft hiervoor bij het ministerie van VWS een transformatieplan en bijbehorende subsidieaanvraag ingediend.

Doel fonds en grootte aanvraag
Het doel van het fonds is specifiek om de uitvoering van het actieprogramma van het rijk 'Zorg voor de jeugd' te stimuleren. Alle regiogemeenten van Regio Rivierenland dragen ons driejaren Transformatieplan en bijbehorende subsidieaanvraag. Deze heeft een grootte van ruim 500.000 euro per jaar.

Regionaal plan
Het hoofddoel van het actieprogramma 'Zorg voor de jeugd' is om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. Zo ontvangen ze op tijd passende hulp. Regio Rivierenland heeft in het plan getiteld 'Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren' de geconstateerde verbetermogelijkheden voor onze regio opgenomen. Het plan omvat 5 van de 6 concrete actielijnen uit het actieprogramma 'Zorg voor de jeugd'.

Budget
Het Transformatiefonds is in totaal € 108 miljoen groot, waarvan Rijk en gemeenten ieder de helft ter beschikking stellen. Voor Regio Rivierenland betreft het budget voor de periode van 3 jaar € 537.530 per jaar. Bij de start van dit project zal een verdeelsleutel worden toegepast als het gaat om de inzet van de middelen per gemeente. Met betrekking tot cofinanciering vanuit gemeenten gaat het om de inzet jeugdhulpaanbieders op het gebied van consultatie en advies.

Beoordeling plannen
De Stuurgroep Zorglandschap (waarin Rijk, VNG, branches van aanbieders en cliëntenorganisaties zitten) beoordeelt de transformatieplannen. Uiterlijk 30 oktober werd bekend of er nog aanvullingen op het plannodig zijn, dan wel of ons plan meteen met een positief advies wordt voorgelegd aan de stuurgroep Zorglandschap.

Lees hier: volledige aanvraag Regio Rivierenland m.b.t. het Transformatiefonds 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief