Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

17 oktober 2018

Uitvoeringsprogramma Ambitiedocument: goede vorderingen, concrete resultaten

Uitvoeringsprogramma Ambitiedocument.png

Welke vorderingen maken wij met ons Uitvoeringsprogramma behorende bij het Regionale Ambitiedocument 2016-2020? Wij brengen u graag op de hoogte!

Twee jaar onderweg...
Inmiddels werken wij alweer twee jaar hard aan het waarmaken van onze regionale ambities zoals beschreven in ons Regionale Ambitiedocument 2016-2020. Met het bijbehorende uitvoeringsprogramma met talloze projecten stropen wij de mouwen op en timmeren wij met acht opgaven aan de weg om onze agribusiness, economie & logistiek en recreatie & toerisme een boost te geven. 

Klik hier om meer te lezen over de acht opgaven.

Regionaal Investeringsfonds
Ons ambitiedocument en uitvoeringsprogramma zijn nauw verbonden met het Regionaal Investeringsfonds (RIF), het instrument dat onze drie speerpunten ontwikkelt en versterkt. Dit past bij onze filosofie: wij kunnen als overheid de regio niet in ons eentje ontwikkelen en versterken. Wij moeten en willen daarvoor samenwerken met ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende burgers. En dat doen wij: als de 5 O’s staan wij ijzersterk!

Onze rollen
Het RIF jaagt projecten, haalbaarheidsstudies en pilots aan van ondernemers en andere partners binnen de opgaven ‘Innovatie en Duurzaamheid’, ‘Agribusiness en Samenleving’ en 'Toeristisch aanbod'. Als overheid hebben wij daarbij een faciliterende rol. Voor de opgaven ‘Lobby en Branding’ en ‘Arbeidsmarkt’ werken wij nauw samen met partners in de regio, zoals het RegionaalWerkbedrijf - Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA). En voor de opgaven ‘Ruimtelijke Ontwikkeling’ (de Ruimtelijke Strategische Visie), ‘Infrastructuur’ en ‘Regionaal Ontwikkelingsbedrijf’ zijn wij initiatiefnemer en trekker.

Aantal RIF-projecten per opgave
Periode 1 januari 2017 - 1 september 2018

 *Het effect van het RIF, dat een aantal keren (in dit geval ca. 5 keer) groter is dan de oorspronkelijke investering van ons als overheid.

Klik hier om te zien welke projecten de afgelopen drie rondes een bijdrage uit het RIF ontvingen en hier voor meer informatie daarover.

De speerpunten

 Speerpunt Agribusiness

 Speerpuntvoorzitter: Jan Kottelenberg

 Ambitie: Onze tuinbouw wordt nóg toonaangevender in Europa
 Binnen dit speerpunt vind intensieve samenwerking met Greenport Gelderland plaats. 

 Speerpunt Logistiek en Economie

 Speerpuntvoorzitter: Henny van Kooten
 Ambitie: Wij komen in de top-3 logistieke hotspots van Nederland 
 Binnen dit speerpunt is de samenwerking met Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) en RW-POA.  

 Speerpunt Recreatie en Toerisme

 Speerpuntvoorzitter: Jan de Boer
 Ambitie: Wij behalen een jaarlijkse omzetgroei van 5%
Binnen dit speerpunt wordt de samenwerking gezocht met RBT Rivierenland.


Hoe staat het met de ambities?

De samenwerking van de 5 O’s binnen de drie speerpunten ontwikkelt zich verder en wordt steviger en duurzamer. Onze laanboomteelt zet belangrijke stappen naar een Europees niveau, wij staan al op de vierde plek van de logistieke hotspots in Nederland en met een gunstige uitkomst van de vrijetijdsmonitor, kunnen we stellen dat er mooie omzetgroei in onze sector recreatie & toerisme gaande is: gemiddeld 4% per jaar tussen 2014 en 2016. 

De acht opgaven - enkele highlights

Lobby & Branding

 • De Nationale Kersenparty vond dit jaar in Culemborg plaats.
 • Net als vorig jaar waren wij de gastheer van het Fruitcorso Tiel, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland. Hieraan ging een inspiratiebijeenkomst over innovatie in onze regio vooraf.

Innovatie & Duurzaamheid

 • Het RIF heeft een goede aanjaagfunctie. Zo ontwikkelde een haalbaarheidsstudie rondom kennisontwikkeling in de tuinbouw zich door tot een project waaraan Provincie Gelderland bijdraagt met € 460.000.
 • Er is een start gemaakt met de Regionale Energiestrategie.

Arbeidsmarkt

 • Samen met RW-POA en vele partners is een Regiodeal ingediend bij het Rijk met als titel: Talent voor Toekomstbestendig Rivierenland. Wij zetten in op talentontwikkeling, innovatie en ondernemerschap en de versnelling van de energietransitie. Dit najaar wordt duidelijk of de deal gehonoreerd wordt.

Ruimtelijke keuzes en regelgeving

Regionaal Ontwikkelingsbedrijf (ROB)


 • In samenwerking met Provincie Gelderland wordt gestart met de herijking van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen.

Infrastructuur

 • De mobiliteitsagenda is onlangs met de commissies van uw raad besproken. Een uitvoeringsplan volgt dit najaar.
 • Het project Glasvezel Rivierenland bevindt zich - na ontvangst van goedkeuring Europese Commissie - in de fase van het opzetten van een GR-regeling, waarna de fase van uitvoering kan starten. 

Agribusiness en Samenleving

 • WUR voert een inventarisatie uit naar agrarische bedrijven die verbrede activiteiten hebben zoals zorg, boerderijverkoop en recreatie.
 • Een groot aantal RIF-projecten zet in op de ontwikkeling van streekproducten, zoals De Fruitmotor. Haar Betuwse Krenkelaar won de publieksprijs voor beste cider van Nederland!

Toeristisch aanbod

 • Veel initiatiefnemers weten het RIF te vinden, zoals 'Laanboomroute Betuwe'
 • De behoefte aan een allweather attractie blijft bestaan, evenals de behoefte aan meer samenwerking in de regio.
 • Met het RBT Rivierenland zijn prestatieafspraken gemaakt.
 • Het idee Fruitrijk is opgepakt door een initiatiefnemer.

Meer lezen?
Special 1 (mei 2017) >> 
Special 2 (januari 2018) >>

De uitgebreide informerende notitie, voor o.a. meer cijfers >>

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief