Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

30 mei 2017

Directeur-Generaal van ministerie van BZK in gesprek met Woningmarktregio Woongaard

Woningmarktregio_dhr. Van Kempen.jpg

Op 19 mei sprak de heer E.J. van Kempen, Directeur-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), op ons Regiokantoor met Woningmarktregio Woongaard.

Wat is Woningmarktregio Woongaard?
Woningmarktregio Woongaard bestaat uit drie bestuurlijke regio’s uit drie provincies: Rivierenland, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Land van Heusden en Altena. Er zijn in totaal 19 woningmarktregio’s in Nederland. Binnen de woningmarktregio Woongaard werken 14 corporaties samen op het terrein van woonruimteverdeling. Hun werkgebied ligt bijna volledig binnen de grenzen van de 19 gemeenten van bovengenoemde regio’s. De corporaties voeren hun werkzaamheden uit in het belang van de lokale volkshuisvesting. De focus op één gebied versterkt de binding van corporaties met het gebied en bevordert het overleg met gemeenten en huurdersorganisaties.

Aanwezigen en gespreksonderwerp
Het gezelschap dat op 19 mei samenkwam, was gemêleerd; naast de heer Van Kempen was er een vertegenwoordiging van de drie provincies, waaronder gedeputeerde mevrouw Meijer van Gelderland, wethouders, corporatiedirecteuren, ontwikkelaars en zorgpartijen. Het onderwerp van gesprek was 'het wonen' in de breedste zin van het woord met de nadruk op woningaanbod dat aansluit op de actuele behoefte van de maatschappij.

‘Wonen’ is een gezamenlijke opgave
Belangrijke thema’s binnen het onderwerp ‘Wonen’ zijn wonen en zorg, duurzaamheid en betaalbaarheid. Partijen waren het erover eens dat zij elkaar nodig hebben, dat het een gezamenlijke opgave is. Nog niet alles gaat gemakkelijk. Oude afspraken en bestemmingsplannen staan goede plannen soms in de weg. Ook het sturen op aantallen kan belemmerend zijn. Het gaat ook niet om kwantiteit, maar om de kwaliteit. Dus om woningen die aansluiten op de actuele behoefte en die nog onvoldoende beschikbaar zijn in de huidige woningvoorraad.

Nieuwe woonvormen met zorg nodig
Ook vanuit zorg komen nieuwe uitdagingen op ons af. Mensen blijven langer thuis wonen, met zorg aan huis. Daarbij gaat het niet alleen om ouderen, maar bijvoorbeeld ook om mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening. Deze groepen zijn vaak aangewezen op sociale huurwoningen. Er zijn ook mensen die tussen wal en schil vallen: te 'licht' om in een beschermde woonvorm of verpleeghuis te wonen, maar ook niet in staat om volledig zelfstandig te wonen. Er ligt een vraag naar nieuwe vormen van wonen met zorg.

Woningaanbod voor mensen met middeninkomen
Ook de huishoudens met een middeninkomen vallen tussen wal en schip: zij krijgen geen sociale huurwoning meer en kunnen niet altijd een woning kopen. Hier zijn ook ontwikkelaars en beleggers aan zet. En het Rijk, als zij bereid is om de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen op te rekken.

Kleine kernen
Naast overeenkomsten in de opgaven voor de toekomst, zijn er ook verschillen. Zelfs binnen een regio zijn er deelgebieden, grotere en kleinere kernen en een diversiteit aan woonwensen. De kleine kernen worstelen daarbij met de wens tot het kunnen bieden van zorg aan iedereen, de efficiency en de schaalgrootte die nodig is om goede, gespecialiseerde zorg te kunnen leveren.

Vervolg
Het ministerie spreekt met alle woningmarktregio’s en zal de resultaten van deze gesprekken bundelen en ervan verslag doen aan de Tweede Kamer. Alle partijen die op 19 mei samenkwamen op het Regiokantoor zullen elkaar blijven opzoeken om te werken aan de opgaven op het gebied van wonen, zorg en duurzaamheid in gezamenlijkheid en met respect voor variëteit.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief