Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

23 december 2016

Gemeente Geldermalsen zet tandje bij voor ambitie recreatie en toerisme

Geldermalsen.jpg

Het is de ambitie van het Speerpunt Recreatie en Toerisme om een jaarlijkse omzetgroei van 5% te bereiken binnen regio Rivierenland. Gemeente Geldermalsen heeft ons regionale beleid doorvertaald naar lokaal beleid en wil er zelfs een tandje bijzetten.

Instemming gemeenteraad met visie
Zoals is te lezen in ons Regionaal Ambitiedocument is 5% omzetgroei per jaar het kader waarbinnen wij als regio onze toegevoegde waarde hebben en partijen bij elkaar kunnen brengen. Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Geldermalsen de Visie Recreatie en Toerisme van haar gemeente vastgesteld. De raad heeft in een motie erop aangedrongen om nog meer ambitie ten toon te spreiden. Een inspirerend voorbeeld!

Ambities en thema’s
In de visie omschrijft de gemeente wat zij beoogt:

  • De ambitie van de gemeente is om minimaal 1% bij te dragen aan de regionale ambitie van 5% omzetgroei.
  • Er wordt ingezet op recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij het toeristisch karakter van de gemeente.
  • Initiatieven die een bijdrage leveren aan de profielen ‘Geldermalsen fruitgemeente’ of ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’ worden vanuit de gemeente gefaciliteerd en gestimuleerd.
  • Er wordt waar mogelijk ingezet op initiatieven die een recreatieve bijdrage leveren aan het centrum van Geldermalsen en Beesd.
  • De gemeente staat open voor bijzondere en wat meer grootschalige ontwikkelingen op het gebied van verblijfs- en dagrecreatie, met name in het Deils Kwadrant en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
  • De gemeente zal actief deelnemen aan de gesprekken over Fruitrijk en ondersteunen in de studie naar de haalbaarheid.

De gemeente heeft drie recreatieve thema’s, kenmerkend voor Geldermalsen: De rivier de Linge, Fruit, De Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Totstandkoming
De visie van de gemeente kwam tot stand aan de hand van visiedocumenten uit regiogemeenten en een gesprek met het RBT Rivierenland. Verder heeft ambtelijke afstemming plaatsgevonden om recreatie en toerisme meer te integreren met andere beleidsterreinen, zoals economie, cultuur- en erfgoed, natuur en sport.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief