Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

20 december 2016

Regio werkt aan opgave Toeristisch Aanbod

Han Looijen.jpg

Hoe zorgen wij voor voldoende en goed toeristisch aanbod in Rivierenland? Deze vraag stond centraal tijdens het Speerpuntberaad van 13 december.

Gemeenten moeten ondernemers faciliteren
De opgave Toeristisch Aanbod richt zich op het aanjagen van initiatieven van ondernemers. Regio Rivierenland krijgt bij de opgave Toeristisch Aanbod een jaar lang hulp van Ruimtelijk Ordeningsconsulent Philip van Evert. Provincie Gelderland biedt zijn inzet kosteloos aan ondernemers in de sector recreatie en toerisme aan. Om het toeristisch aanbod te vergroten, gaat hij met ondernemers en gemeenten in gesprek en faciliteert hij gesprekken tussen beiden om processen vlot te trekken. Hij heeft inmiddels met 50 MKB-bedrijven gesproken. Philip van Evert: ''Ik ervaar dat Ruimtelijke Ordening vaak als een poortwachter optreedt. Sommige initiatieven dreigen te stranden, terwijl ze duidelijk bijdragen aan regionale en lokale doelstellingen op het gebied van economische ontwikkeling.” Hij is van mening dat gemeenten ondernemers met initiatieven aan de hand moeten nemen en faciliteren. Zoals gemeente Neder-Betuwe, die met een zogenaamde regiekamer werkt waar initiatieven binnen twee weken interdisciplinair worden getoetst op wenselijkheid en of ze kansrijk zijn. Dit voorbeeld kan een inspiratiebron zijn voor andere gemeenten. De stuurgroep zal de aanbevelingen van Philip van Evert verder uitwerken.RO-consulent Philip van Evert: "Neem ondernemers met initiatieven aan de hand"

Oproep projecten die bijdragen aan ambitie
Speerpuntondersteuner Annoesjka Wintjes praatte de aanwezigen bij over de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Zij vertelde dat er diverse contactmomenten zijn geweest tussen Regio Rivierenland en regionale ondernemers. Annoesjka Wintjes: “Onze speerpuntvoorzitter Jan de Boer hield een gespreksronde bij de grotere ondernemers. Uit deze gesprekken kwamen projecten naar voren die kunnen bijdragen aan onze regionale ambitie om de omzet voor recreatie en toerisme in Rivierenland te verhogen. De stuurgroep adviseerde op basis van de bevindingen om onder andere in te zetten op projecten die bijdragen aan de vindbaarheid van de regio en agritoerisme.” In dit licht werkt RBT Rivierenland samen met ons aan de haalbaarheidsstudie en marktconsultatie 'Fruitrijk' om een dagattractie in onze regio te krijgen met 500.000 bezoekers binnen vijf jaar. Provincie Gelderland werkt met gemeente Neder-Betuwe, gemeente Druten, Waterschap en Rijkswaterstaat aan een vergelijkbaar traject voor de beleving van de Waal bij Ochten. Thomas Steenkamp: ''We doen een oproep aan de speerpuntberaadleden om projecten te melden die bijdragen aan het behalen van onze ambities en die ondersteuning van het Regionaal InvesteringsFonds (RIF) kunnen gebruiken.'' Informatie over het RIF volgt in januari.


Speerpuntondersteuner Annoesjka Wintjes: "Zet in op projecten die bijdragen aan onze vindbaarheid en op agritoerisme"

Verstevigen netwerk recreatie en toerisme
Han Looijen (eerste foto) is voorzitter van de stuurgroep en het aanjaagteam Recreatie en Toerisme. Hij bracht zijn advies: ''Het aanjaagteam heeft zich vooral beziggehouden met het klaarmaken van een warm bad voor ondernemers, onder meer door RO-consulent Philip van Evert ter beschikking te stellen. Hij maakt deel uit van het aanjaagteam. Ik zie dat het binnenhalen van investeerders wat achter is gebleven.'' Eigenlijk richten zowel de stuurgroep als het aanjaagteam zich op het aanjagen van projecten. ''Het lijkt mij goed om de krachten te bundelen. Het netwerk Recreatie en Toerisme is aan versteviging toe, zoals dat bij de speerpunten Agribusiness en Economie en Logistiek al het geval is.” Het is daarom logisch om beide te laten doorontwikkelen naar een regionaal platform recreatie en toerisme, waar naast overheden, ondernemers en organisaties ook onderwijs en onderzoek zich kunnen aansluiten. Zo kan een sterke triple helix-samenwerking ontstaan voor recreatie en toerisme die projecten oppakt en uitvoert. Dit platform zou op termijn ook de Economic Board van het RIF kunnen ondersteunen.


Richard de Bruin, directeur RBT: "Onze strategische marketingvisie sluit aan bij Uitvoeringsprogramma"

Actualisatie prestatieafspraken RBT Rivierenland
Tijdens het algemene speerpuntenberaad van 8 november gaven de uitvoeringsorganisaties aan wat de relatie is tussen hun programma's en die van ons Uitvoeringsprogramma. Nu is de tijd rijp om de relatie met hen meer te bestendigen. Richard de Bruin, directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland, presenteerde zijn organisatie en vertelde over de strategische marketingvisie 2017-2020 die het RBT heeft opgesteld. Dit sluit aan bij ons Uitvoeringsprogramma. Qua financiering dragen de gemeenten bij aan RBT Rivierenland met € 1,06 per inwoner. Dat komt neer op circa € 250.000,- per jaar. RBT Rivierenland acquireert als zelfstandige stichting aanvullend projecten voor binnen en buiten de regio, bijvoorbeeld op euregionaal niveau. Regio Rivierenland vervult een procesrol om de prestatieafspraken tussen onze tien gemeenten en RBT Rivierenland te actualiseren. De verwachting is dat deze afspraken in het voorjaar van 2017 gereed zijn.

Regionale barometer: monitoren van resultaten
Het regionale Uitvoeringsprogramma is vastgesteld en inmiddels zijn partijen ermee aan de slag. Om te achterhalen wat het effect is van alle inspanningen, is het meten van de resultaten belangrijk. Wij monitoren daarom alle drie de speerpunten op ontwikkelingen in werkgelegenheid en het aantal banen in de regio. Daarvoor kopen we jaarlijks data van de provinciale werkgelegenheidsenquête van Provincie Gelderland. Voor het speerpunt Recreatie en Toerisme voeren we om de drie jaar een aanvullende monitor vrijetijdseconomie uit om aan omzetdata en cijfers voor dagrecreatie te komen. Deze data worden verwerkt in de regionale barometer, die iedereen kan inzien op deze website. Het voornemen is om in 2017 de volgende vrijetijdsmonitor uit te voeren. Het RBT Rivierenland verzorgt deze. De nieuwe data zijn dan begin 2019 bekend. Het speerpuntberaad adviseerde om hier ook landelijke trends bij te betrekken.


Klik om naar de Regiobarometer te gaan

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief