Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

15 december 2016

Regionaal Investeringsfonds en lobby en branding centraal tijdens vergadering Algemeen Bestuur

AB.jpg

Op 14 december kwam ons Algemeen Bestuur bijeen. De leden gaan het Regionaal Investeringsfonds verder voorbereiden en zich actief inzetten voor de lobby en branding van onze regio. 

Aanvullende onderwerpen oppakken
Op deze wijze geeft het AB uitvoering aan ons Regionale Ambitiedocument 2016-2020. Ook verkent het bestuur welke aanvullende onderwerpen in regionaal verband samen en met aandacht voor een sterke focus op te pakken zijn.

Voorbereiding Regionaal Investeringsfonds

Het Regionaal Investeringsfonds is een fonds waarmee investeringen worden gedaan in met name (publiek)private projecten van ondernemers uit onze eigen regio, bij voorkeur het MKB. Deze projecten moeten direct bijdragen aan minimaal één van onze ambities. Regiovoorzitter Hans Beenakker was verheugd om te melden dat alle tien gemeenteraden financiering voor 2017 in hun begroting hebben opgenomen om bij te dragen aan dit fonds. Ongeveer de helft van de gemeenten hebben al ingestemd met het instellen ervan. En van de andere helft worden de besluiten uiterlijk januari 2017 verwacht. Nu is volgens het AB de tijd rijp om de gemeenteraden een wijziging van de gemeenschappelijke regeling aan te bieden. Die maakt het voor het AB mogelijk om subsidies te verstrekken. Die bevoegdheid is in de huidige regeling nog niet opgenomen. Gemeenteraden houden de mogelijkheid om per jaar zelf te beslissen om al dan niet financieel bij te dragen aan het Regionaal Investeringsfonds. Ook zijn er gemeenten die bij voorbaat al aangaven structureel te willen bijdragen.

Lobby en branding FruitDelta Rivierenland
Het bestuur van de regio is bezig om FruitDelta Rivierenland goed te positioneren. Uit het wetenschappelijk onderzoek 'De Kracht van Oost' kwam regio Rivierenland als meest kansrijke regio naar voren en daar sluit FruitDelta Rivierenland goed bij aan. Het bestuur ziet FruitDelta Rivierenland als een samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers die zich in 'pentahelix'-verband inzetten voor een krachtige regio. Een samenwerkingsverband dat gezamenlijke initiatieven voor de speerpunten Logistiek, Agribusiness en Recreatie en Toerisme uitvoert. Regio Rivierenland blijft voortbestaan voor de overheidsactiviteiten die buiten de speerpunten en/of pentahelix-verbanden vallen. Om FruitDelta Rivierenland kracht bij te zetten, werkt het bestuur aan een nieuwe aanvullende website, die zij in het eerste kwartaal van 2017 lanceert.

Daarnaast zijn de leden van het bestuur actief bezig om FruitDelta Rivierenland persoonlijk te promoten door middel van het bezoeken van verschillende bijeenkomsten. Zo waren de leden aanwezig bij het Gelders Debat, de Avond van de Leefbaarheid en de Week van de Regio's in Brussel. De ambitie voor deze laatstgenoemde bijeenkomst is om in de komende jaren FruitDelta Rivierenland te profileren als een eigen krachtige regio en om hier proactief mee bezig te zijn.

Leefbaarheid, A15 en basismobiliteit
De Avond van de Leefbaarheid is succesvol verlopen; er waren veel burgerinitiatieven aanwezig uit diverse gemeenten. De provincie heeft het onderwerp leefbaarheid op de agenda gezet De regio heeft een actieve rol gespeeld in de organisatie van het congres. Nu volgt de fase waarin we gaan verkennen of wij het thema inderdaad moeten gaan oppakken. Er volgt een startnotitie richting de gemeenteraden. Kijk ook op www.leefbaarheidinrivierenland.nl.

Ook voor een vervolgonderzoek A15 stellen wij een startnotitie op voor de raden. Het onderwerp basismobiliteit is al in een ver gevorderd stadium. Provincie en gemeenten trekken hierin samen op. De nieuwe naam voor Regiotaxi Gelderland is Versis en op 1 jan 2017 operationeel. Klik hier voor de website van Versis.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief