Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

30 juni 2016

Regio Rivierenland wil een 100% dekkende open glasvezel infrastructuur in het buitengebied voor 2020

breedband-500.jpg

Regio Rivierenland, het samenwerkingsverband van tien gemeenten tussen de grote rivieren, wil voor 2020 een 100% dekkende, toekomstvaste en open glasvezelinfrastructuur in het buitengebied van Rivierenland.

Niet willen, maar moéten
Dat is nodig om zeker te stellen dat iedereen in het buitengebied voor 2020 en de decennia daarop snel internet heeft. Zonder volledig dekkend en toekomstvast breedband zal de leefbaarheid van het buitengebied achteruitgaan en de continuïteit van de bedrijven aldaar worden bedreigd. Net als overal in Nederland is het in deze gebieden niet meer een kwestie van snel internet willen, maar van moéten hebben; steeds meer diensten in het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg en de overheid vereisen dit.

Zorgvuldig onderzoek en uitvoerige marktconsultaties
Het team Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) van de dienst Contractgestuurde Dienstverlening van Regio Rivierenland is in 2014 - in opdracht van de 10 gemeenteraden - gestart met haar onderzoek naar de dekking en kwaliteit van de bestaande infrastructuur en de mogelijkheden voor de overheid om een toekomstvaste volledige dekking te kunnen waarborgen. Het leverde een haarscherp en objectief beeld op van de problematiek en de (on)mogelijkheden:

Resultaat op bedrijventerreinen
Regio Rivierenland organiseerde een request for proposal (RFP). Dit is een formeel verzoek aan de markt om een voorstel in te dienen voor het realiseren van een 100% dekkende, toekomstvaste breedbandinfrastructuur. Naar aanleiding hiervan ligt er nu een realistisch en aantrekkelijk voorstel van een commerciële partij (Fore Freedom) die, zonder staatssteun, een toekomstvaste oplossing kan bieden voor alle bedrijventerreinen in Regio Rivierenland.

Resultaat consumentenaansluitingen buitengebied
Afgezien van de industrieterreinen, bleek geen enkele marktpartij in staat om op de RFP van Regio Rivierenland een concreet en realistisch voorstel te doen voor een volledige dekking van het buitengebied, ondanks de door Regio Rivierenland aangedragen modellen en oplossingsrichtingen, met en zonder staatssteun.

Een overheidsmodel (zelf doen) lijkt de enige optie voor deze aansluitingen (overwegend consumentenaansluitingen). Indien de overheid besluit tot de aanleg, is er een goedkeuring van de EU vereist. Op basis van de resultaten van alle werkzaamheden die in de voorgaande fases zijn uitgevoerd, beschikt Regio Rivierland momenteel over de sterkst mogelijke onderbouwing voor een EU-notificatie inzake het voornemen staatsteun te verlenen conform het overheidsmodel.

Instemming portefeuillehouders Economische Zaken en het Algemeen Bestuur
Op 24 mei spraken de portefeuillehouders Economische Zaken van Regio Rivierenland hun steun uit om het overheidsmodel mogelijk te maken en vorm te geven. Tijdens de laatste regionale raadsinformatiebijeenkomst op 30 mei bleek het overheidsmodel ook op de steun van de raadsleden te kunnen rekenen. “Laten we als regio nu eens vooroplopen in Nederland!” was een dringende oproep van een raadslid en typerend voor de energie en de inzet van de aanwezige raadsleden tijdens de hele avond om aan de slag te gaan met het verder vormgeven en uitrollen van het overheidsmodel. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland stemde op 29 juni in met verdere uitwerking.

Gemeenteraden aan zet!
De komende tijd, na het zomerreces, zullen de gemeenteraden worden gevraagd of zij wensen deel te nemen aan fase 5 van het project. Hierbij zullen zij vanzelfsprekend uitgebreid afzonderlijk worden geïnformeerd tijdens bijvoorbeeld een commissievergadering. Is die positief, dan zal het proces voor het doen van een notificatie en het verkrijgen van goedkeuring voor staatssteun vanuit de Europese Commissie verder uitgewerkt worden. Bij positieve uitkomst daarvan zal op de toegestane en juiste wijze de aanleg van het netwerk in gang worden gezet.

Meer informatie
Op de website van Regio Rivierenland is een pagina met alle relevante informatie over het breedbanddossier. In de hierop volgende periode staat ook de communicatie met burgers, ondernemers, zorg- en onderwijsinstellingen op de agenda.

Website: http://www.regiorivierenland.nl/diensten-speerpunten-onderwerpen/wat-betekent-breedband-voor-rivierenland
Bekijkt u ook onze documentaire over het nut en de noodzaak van breedband in Rivierenland via: https://www.youtube.com/watch?v=6DD-HbjMpnM


Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief