Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

17 maart 2016

Uitkomsten Speerpuntberaad Economie en Logistiek

Bedrijventerrein Medel.jpg
Op de agenda van het speerpuntberaad op 8 maart stonden het afscheid van de voorzitter, de herijking van de Regionale Programmering Bedrijventerreinen en de afvaardiging van een vertegenwoordiger namens de overheid in de Logistieke Hotspot Rivierenland.

Beleid Regionale Programmering Bedrijventerreinen
Om ervoor te zorgen dat economische ontwikkelingen in onze regio door kunnen blijven gaan, moet er zowel lokaal als regionaal een kwantitatief en kwalitatief goed aanbod van bedrijventerreinen komen. Om dit mogelijk te maken, moet het beleid voor het Regionale Programmering Bedrijventerreinen worden herijkt. Het speerpuntberaad adviseerde over de inhoud en het proces daarvan. De planning is om dit beleid regionaal vast te stellen en voor 1 juli ter besluitvorming aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Provincie Gelderland.

Bestuurder overheid in Logistieke Hotspot Rivierenland
Corry van Rhee-Oud Ammerveld is afgevaardigde van de gemeente Tiel in het speerpuntberaad en gevraagd om als bestuurder namens de zogenoemde ‘bloedgroep gemeentelijke overheden’ deel te nemen in de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR). De LHR is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten uit de regio Rivierenland, diverse ondernemers, de onderwijssector, de Kamer van Koophandel, ondernemingsorganisatie VNO-NCW en de provincie Gelderland. Het doel van deze samenwerking is het verder (logistiek) ontwikkelen van de regio, met twee speerpunten:

  • De regionale bedrijvigheid versterken op basis van de logistieke kwaliteiten.
  • (Inter)nationale bedrijvigheid aantrekken, waardoor de werkgelegenheid in de regio gegarandeerd dan wel geïntensiveerd kan worden.

    Het speerpuntberaad stemde in met de benoeming.

Wisseling van de wacht
Rian Verwoert (foto links) nam afscheid als voorzitter van het regionaal Speerpunt Economie en Logistiek vanwege een veranderde samenstelling van het college in de gemeente Neerijnen. De leden van het speerpuntberaad bedankten hem voor zijn inzet. Een dag later is Henny Van Kooten (foto rechts) tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur gekozen en benoemd tot zijn opvolger. Henny van Kooten is burgemeester van de gemeente Maasdriel en wordt naast voorzitter van het speerpuntberaad Economie en Logistiek ook lid van het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief