Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

16 maart 2016

Duurzaamheid en regionale ambities centraal tijdens gezamenlijk speerpuntberaad

Regiomiddag 8 maart.jpg
Het beraad tijdens onze maandelijkse regiomiddag stond in het teken van duurzaamheid, de ontwikkeling van drie uitvoeringsprogramma’s voor het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en de relatie hiervan met de provinciale gebiedsopgave Gelderse Corridor.

Biobased economy in Rivierenland?
Zoals gebruikelijk startte de middag met een onderwerp dat regionaal aandacht behoeft, in dit geval 'biobased economy in de regio Rivierenland'. In een biobased economy worden fossiele grondstoffen vervangen door hernieuwbare groene grondstoffen, biomassa genoemd. Het Dagelijks bestuur heeft opdracht gegeven om de kansen voor een biobased economy in regio Rivierenland te gaan verkennen. Roland van de Meygaarden, voorzitter van de Regionale Stuurgroep Duurzame Energie, riep op om via een regionaal investeringsfonds mee te gaan betalen aan de ontwikkeling van duurzaamheid. Duurzaamheid is namelijk een belangrijk issue in ons regionaal ambitiedocument.

Annemieke Spit van het team Onderzoek en Ontwikkeling van de dienst Contractgestuurde Dienstverlening van Regio Rivierenland nam vervolgens de uitleg hierover voor haar rekening in een presentatie. Ze benadrukte dat het klimaatakkoord dat in december 2015 in Parijs is gesloten de noodzaak bevestigt van een fossielvrije economie en om als overheden samen met onze partners in te spelen op klimaatverandering. ”Wij werken in de regio al een aantal jaren samen aan duurzame energie en energiebesparing, nu is het tijd voor de volgende stap: een biobased economy in Rivierenland. Voor de zomer is duidelijk welke extra kansen er op het gebied van biomassastromen in onze regio zijn.”

Stand van zaken Regionaal Ambitiedocument 2016-2020
Onze vicevoorzitter Hans Beenakker constateerde dat zeven gemeenten inmiddels hebben ingestemd met het document. Bij de gemeenten Zaltbommel, Geldermalsen en Neder-Betuwe moet nog besluitvorming plaatsvinden. Ondertussen is verder verkend hoe de opgaven uit te werken zijn, zodat na besluitvorming direct kan worden gestart met de uitvoering ervan. De leden van de gezamenlijke speerpuntberaden riepen op om de gemeenteraden ook bij de uitwerking van de opgaven goed mee te nemen. Wij zijn het daar absoluut mee eens: dit punt staat op de agenda van de vergadering van de Regionale Agendacommissie die op 11 april plaatsvindt en waar een vertegenwoordiging van de gemeenteraden aanwezig zal zijn.

Concrete projecten binnen drie hoofdprogramma's
De uitwerking van de acht opgaven uit het ambitiedocument heeft na gesprekken met de bestuurders, uitvoeringsorganisaties en ambtenaren van diverse gemeenten een groot aantal rijpe en groene projecten opgeleverd. Deze oogst zullen we omvormen naar behapbare programma's met focus, aanpak en bijbehorende middelen. We onderscheiden drie programma's:

  1. Ruimte
  2. Nieuwe Producten, o.a. op de cross-overs van de drie speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek, Recreatie en Toerisme. Hierbij hoort ook de ontwikkeling van een Regionaal Investeringsfonds om de nieuwe producten te financieren nu het Regiocontract is gestopt. Zie hieronder.
  3. Samenwerken/Netwerkontwikkeling

Bij elk programma heeft de overheid een andere rol. Bij het programma Ruimte neemt de overheid het initiatief, want het gaat over spelregels. De overheid heeft bij het programma Nieuwe producten een aanjaagfunctie, want het initiatief ligt daar bij andere partijen. Bij het programma Samenwerken is de overheid samen met anderen partner in de projecten.

Financiering van projecten vanuit Regionaal Investeringsfonds
De projecten die onze regio vooruit gaan helpen, kosten uiteraard geld. Helaas kunnen we ons niet meer beroepen op financiering (door de Provincie) vanuit het Regiocontract, zoals de voorgaande jaren. Het Regiocontract is gestopt en er is geen alternatief voor in de plaats gekomen. Wethouder De Vreede verkende samen met een aantal bestuurders de mogelijkheden voor een Regionaal Investeringsfonds: ''De focus moet vooral op private en publiekprivate projecten voor het midden en klein bedrijf komen te liggen. Maar we moeten daarbij de kansen voor grote projecten niet uit het oog verliezen.” Het richtbedrag voor het fonds kan € 3,- per inwoner zijn, een euro voor elk speerpunt. Bij een inwoneraantal van bijna 250.000 betekent dat een jaarlijkse vulling van het regionale fonds met ongeveer € 750.000,-. Het fonds moet in 2017 operationeel zijn. De leden van het speerpuntberaad vroegen aandacht voor de criteria die gehanteerd moeten worden voor het toewijzen van financiële middelen aan projecten. En ook hoe een bijbehorend Economic Board kan worden georganiseerd dat verantwoordelijk is voor de projecttoewijzing. Het idee is om in het speerpuntberaad op 12 april een concept-raadsvoorstel te behandelen, zodat besluitvorming over het fonds in 2016 kan plaatsvinden. Er werd een oproep gedaan om alvast financiële middelen hiervoor in de gemeentebegrotingen te reserveren.

Gebiedsopgave Gelderse Corridor
De Provincie wil in 2016 € 400.000,- procesgeld beschikbaar stellen voor de héle Gelderse Corridor, waarvan € 300.000,- voor een agro-logistieke verkenning en knooppuntenverkenning. Uit deze verkenning, waarin de Provincie the lead heeft, moet blijken of onze ingediende projecten daarbinnen vallen. Er volgen daarna meer tranches om projecten in te dienen. De boomtelersvereniging TCO, één van de initiatiefnemers van het project Laanboomcentrum in gemeente Neder-Betuwe, deed een oproep aan de leden van het speerpuntenberaad om een lobby te starten richting de Provincie om ook dit project nog in 2016 te financieren. Het concrete project heeft een toegevoegde waarde voor de Corridordoelstellingen op het gebied van agrologistiek en heeft een kostendekkende exploitatie en partijen die voor ca 2/3 meefinancieren.
 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief