Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

8 december 2015

Rivierenlandse gemeenten gaan samenwerken op het thema Wonen en Zorg

Groep Convenant Wonen en Zorg_med.jpg
Op 8 december ondertekenden de wethouders Wonen en Wmo van de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland het Regionaal Convenant Wonen en Zorg op het Regiokantoor in Tiel. Hiermee gaan zij de samenwerking aan op het thema ‘zelfstandig thuiswonen’, het thema ‘clustering van intensieve, specialistische zorg’ en het thema ‘mantelzorg’. De gemeenten gaan hierbij ook samen producten ontwikkelen op regionaal niveau. Deze samenwerking is een reactie op het feit dat de rijksoverheid is gestart met de hervorming van de langdurige zorg en de gevolgen hiervan voor de burgers.
Voldoende woonzorgaanbod voor inwoners
Als gevolg van de hervorming blijven meer mensen met een zorgvraag of beperking zelfstandig wonen met ondersteuning en thuiszorg (scheiden wonen en zorg). De gemeenten in Regio Rivierenland willen dat er voldoende aanbod voor onze inwoners is, maar willen voorkomen dat er teveel woonzorginitiatieven zijn met leegstand tot gevolg. Daarom gaan zij unaniem regionaal samenwerken aan gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken op het terrein van wonen en zorg.

Deelnemers totstandkoming
Bij de ontwikkeling van het convenant waren ook corporaties en zorgorganisaties betrokken en ook bij de uitwerking van het convenant gaan zij met de gemeenten aan de slag. Zij leverden vooraf informatie aan via een online enquête, door opgave van hun vastgoed(plannen) en tijdens bijeenkomsten. Ook hebben zij op het concept-convenant kunnen reageren.

Zelfstandig thuiswonen
Binnen het thema ‘zelfstandig thuiswonen’ richt het convenant zich primair op het bestaande aantal voldoende geschikte (fysiek toegankelijke) woningen, op het verhuur van voormalig zorgvastgoed in relatie tot het nieuwbouwprogramma en op het optimaliseren van het gebruik van bestaande accommodaties als ontmoetingsruimten. Bij nieuwbouw kunnen eisen gesteld worden aan fysieke toegankelijkheid of eisen voor bepaalde zorgdoelgroepen. Voor nieuwe woonzorginitiatieven wordt een afwegingskader opgesteld om zo onderbouwd een besluit te kunnen nemen over een nieuw woonzorginitiatief.

Clustering van intensieve, specialistische zorg
Woonzorginitiatieven met een bovenlokale functie worden regionaal gemeld om samen goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en kansen op de regionale markt. Op dat moment wordt afgewogen of er regionaal behoefte is, in welke gemeente het initiatief het beste gerealiseerd kan worden en of er knelpunten zijn waarover vooraf afspraken gemaakt moeten worden.

Mantelzorg
Met woongerelateerde maatregelen kunnen mantelzorgers ontlast of ondersteund worden waardoor zij de zorg voor hun naasten beter kunnen blijven volhouden. Wij stellen een regionaal kader op voor mantelzorgwoningen als handvat voor lokaal beleid. Wij stellen een stappenplan op van de aanvraag tot de realisatie van een mantelzorgwoning. Daarnaast stellen wij een concept-informatiefolder op voor burgers over de voorwaarden waaraan een mantelzorgwoning bouwtechnisch moet voldoen en welke gevolgen er kunnen zijn voor gemeentelijke heffingen, uitkeringen, toeslagen en indicaties voor zorg en ondersteuning. Deze folder kan lokaal worden aangepast en gebruikt. Wij gaan met corporaties de mogelijkheden onderzoeken voor voorrang op de woningmarkt en het realiseren van een mantelzorgwoning.

Vervolg: Gezamenlijk uitvoeringsplan drie thema's
Het Regionaal Convenant Wonen en Zorg is uitgewerkt in een concept-uitvoeringsplan waarin ook twee andere programma's worden opgenomen: de Woonladder en de Woonagenda. Gemeenten stellen de prioriteiten voor de uitvoering van het plan en bepalen aan welke thema's zij willen meewerken. In het eerste kwartaal van 2016 is het Uitvoeringsplan gereed. Daarin staat hoe, wanneer en door wie de afspraken uit het convenant uitgewerkt gaan worden. Op korte termijn wordt een aantal producten al ontwikkeld met gelden vanuit het regiocontract 2015.

***

Op de groepsfoto van links naar rechts: Teus Kool (Neerijnen), Ed van Sambeek (Lingewaal), Henk Driessen (Tiel), Ton van Balken (Lingewaal), Bert van Swam, voorzitter Stuurgroep (West Maas en Waal), Sander Bos (West Maas en Waal), Sietske Klein (Buren), Gerard van de Anker (Maasdriel), Nico Wiendels (Geldermalsen), Hans Keuken (Neder-Betuwe), Collin Stolwijk (Culemborg), Marion Blaauwhof-Theunissen (Maasdriel) (foto: WolLöf Communicatie, Tiel)

Op de foto hierboven: Bert van Swam ondertekent als voorzitter Regionale Stuurgroep Wonen en Zorg als eerste het convenant (foto: WolLöf Communicatie, Tiel)

***

Perscontact (niet ter publicatie)
Bert van Swam, voorzitter Regionale Stuurgroep Wonen en Zorg, tel. 0487-599401 (bestuurssecretariaat gemeente West Maas en Waal)

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief