Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

11 september 2014

Regio Rivierenland neemt voorlopig besluit over toekomstige samenwerking colleges

Samenwerkende teams.jpg

Regio Rivierenland heeft een voorlopig besluit genomen over de manier waarop de tien colleges vanaf 1 januari 2015 gaan samenwerken. Gisteren stelde het Algemeen Bestuur tijdens haar vergadering de wijze van samenwerken voorlopig vast, nadat alle colleges zich eerder over de voorstellen hadden uitgesproken. Voordat dit besluit definitief wordt, worden eerst nog de besluiten van alle raden afgewacht. Eén van de belangrijkste punten in de nieuwe manier van samenwerken is dat de nadruk komt te liggen op de regionale speerpunten Logistiek, Agribusiness en Recreatie en Toerisme. Ook zal voortaan vooral projectmatig worden gewerkt.

Doel structuurwijziging
Het doel van de structuurwijziging is om de samenwerking tussen de tien colleges (gemeenten) in werkwijzen en processen te verbeteren. Hierdoor kan er doelmatiger, effectiever en efficiënter worden gewerkt in de regionale samenwerking in Rivierenland. De colleges en raden van gemeenten worden meer betrokken bij de onderwerpen waarop in Regio Rivierenland wordt samengewerkt. Gemeenten gaan zelf meer inhoudelijke bijdragen leveren ten behoeve van de positieve resultaten van de regionale samenwerking.

Speerpunten stimuleren sociaal-economische ontwikkeling
De focus komt te liggen op de regionale speerpunten: Logistiek, Agribusiness en Recreatie en Toerisme. Hiermee kan Rivierenland zich (inter)nationaal onderscheiden, wat de sociaal-economische ontwikkeling van de regio enorm stimuleert. De gemeenteraden krijgen een meerjarenprogramma voor elk speerpunt voorgelegd. Hierin staat onder meer welke opgaven moeten worden gerealiseerd en welke projecten moeten bijdragen aan de gestelde doelen. Bestuurders worden in staat gesteld zich te richten op zaken die zij in dit kader het meest belangrijk vinden. Hierbij kunnen maatschappelijke partners worden betrokken en op slagvaardige wijze concrete resultaten worden geboekt. Maar ook op andere thema's wordt nog steeds samengewerkt. Als gemeenten het belangrijk vinden om in regionaal verband onderwerpen op te pakken, gebeurt dat in projectgroepen die voor dit doel worden opgericht.

Provincie: integrale aanpak voorwaarde voor subsidieverstrekking
De speerpunten zullen worden gekoppeld aan onderwerpen die een duidelijke relatie met het desbetreffende speerpunt hebben en van invloed zijn op de realisatie van de projecten binnen het meerjarenprogramma. Dit is belangrijk, omdat de provincie in veel gevallen een integrale aanpak van de problematiek vanuit diverse invalshoeken als voorwaarde stelt voor subsidieverstrekking.

Rollen en taken in de nieuwe structuur
In de nieuwe structuur is het de bedoeling dat een vijfkoppig Dagelijks Bestuur (DB) van Regio Rivierenland zich onder andere op de regionale speerpunten richt. Deze bestuursleden zijn ambassadeurs die Rivierenland beter positioneren en profileren. Zij creëren draagvlak en ondersteunen initiatieven van de vakwethouders die in de projecten als inhoudelijk experts de koers bepalen. Ook heeft het DB de regie over de werkzaamheden van het Regiokantoor, waar het procesmanagement plaatsvindt. Het DB voert het beheer over de organisatie en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering en bedrijfsvoering van de organisatie. Het Algemeen Bestuur (AB) bewaakt de strategische koers en de integraliteit van samenwerking. Het richt zich op beleid en stuurt op de samenhang en afstemming tussen de onderwerpen die in de speerpuntberaden en projectgroepen aan bod komen. Het AB houdt het overzicht over de onderwerpen waarbij de raden aan zet zijn, vormt de visie en bewaakt de regionale planning van voorstellen. Voor het realiseren van de projecten zijn de gelden uit het Regiocontract 2012-2015 erg belangrijk.

Vervolgtraject
Deze nieuwe wijze van samenwerken wordt definitief (uiterlijk eind oktober) als alle raden een besluit hebben genomen op de hun voorgelegde voorstellen en als hun besluitvorming geen aanleiding vormt om terug te komen op de inrichting van de toekomstige samenwerking tussen de colleges. Het is de bedoeling de nieuwe werkwijze op 1 januari 2015 concreet in de praktijk te gaan brengen. Het Dagelijks Bestuur zal de gemeenten hierover nader informeren.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief