Wonen.jpg

Speerpunten en programma's

Wonen in Rivierenland

Vraagstukken op het gebied van wonen en leefbaarheid zijn niet aan gemeentegrenzen gebonden. Daarom werken de acht gemeenten van Regio Rivierenland samen aan de diverse onderwerpen op dit terrein, zodat alle -toekomstige- inwoners goed en veilig kunnen wonen. Daartoe werken zij aan beleid en strategie, aan inzicht in de woningbehoefte, aan betaalbare huisvesting voor verschillende doelgroepen (inclusief arbeidsmigranten) en aan het verduurzamen van het woningaanbod.

Regio Rivierenland heeft hiervoor een breed gedragen woonagenda en een regionaal woningbouwprogramma, dat aansluit op de wensen en behoeften van de -toekomstige- inwoners. D gemeenten werken nauw samen met woningcorporaties én de provincie Gelderland aan een gevarieerd en passend woningaanbod.

Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030
De colleges van de acht regiogemeenten hebben ingestemd met de Regionale woonagenda Rivierenland 2020-2030. Deze woonagenda is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de provincie Gelderland. In deze samenwerkingsagenda zijn (woningbouw)afspraken tussen de gemeenten in de Regio Rivierenland onderling én tussen de regio en de provincie Gelderland vastgelegd. Hiermee vormt de regionale woonagenda een belangrijk kader voor de ontwikkeling van nieuwe woningen in de regio. Daarnaast bevat de agenda een thematische uitwerking van enkele (regionale) samenwerkingsprojecten. Eind 2020 is de nieuwe woonagenda vastgesteld door Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland, zodat daarna de uitvoering van start kon gaan. 

Arbeidsmigranten

Met het aantrekken van de economie groeide ook de vraag naar arbeidsmigranten en daarmee naar geschikte huisvesting. De gemeenten streven naar kwalitatief voldoende huisvesting voor de arbeidsmigranten die werken in de regio Rivierenland. Samenwerking op dit thema is noodzakelijk. Zo voorkomen we dat bij het aanpakken van ongewenste huisvestingsituaties de problemen bij de buurgemeente opduiken.

Eind 2018 besloot het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland de aanpak van arbeidsmigranten te verbreden. Na de zomer van 2020 start het project om de samenwerking tussen de gemeenten vorm te geven. Onderdeel van dit project zijn de volgende activiteiten:

  • kennisopbouw en overdracht van kennis via een interactieve website
  • verbeteren van registratie van arbeidsmigranten
  • controle handhaving en toezicht van huisvestingslocaties
  • waarborgen van kwaliteit van de huisvesting
  • vermindering van afhankelijkheid werkgever/uitzender en huisvesters
  • bevorderen van wonen bij werken
  • versterken van de regionale samenwerking.

Er wordt gedacht aan het opzetten van een regionale beheerorganisatie. Drie gemeenten (Tiel, Neder Betuwe en Zaltbommel) starten hiertoe een pilot, andere gemeenten kunnen hierbij aanhaken. 

Wonen en zorg

Beschermd Wonen wordt in 2022 een taak voor alle gemeenten. Deze nieuwe taak komt voort uit het landelijke voornemen om beschermd wonen verder te decentraliseren: steeds minder mensen krijgen zorg in een instelling en worden in plaats daarvan thuis begeleid. Hierdoor groeit de behoefte aan tussenvormen van wonen, met clusters van woningen of kamer met begeleiding en zorg. Regio Rivierenland faciliteert de kennisontwikkeling op dit onderwerp door het organiseren van kennisbijeenkomsten, excursies en pilots in gemeenten.

In 2020 worden afspraken met (centrumgemeente) Nijmegen gemaakt over het zo goed mogelijk verdelen van de uitstroom uit de instellingen. Doel is mensen een passende woning te bieden in de eigen omgeving of in de omgeving waar de meeste kans op herstel is. Lastig vraagstuk daarbij is het behouden van de leefbaarheid in buurten en dorpen door concentraties van kwetsbare mensen. Dit vraagt om goed samenspel tussen zorgpartijen, woningcorporaties en gemeenten op lokaal niveau.