Wie Waarom Waar

Speerpunten en programma's

Ruimtelijke Strategische Visie voor de drie Speerpunten


Eind 2016 stelde ons Algemeen Bestuur het Regionale Ambitiedocument 2016-2020 vast, na een positief besluit van de tien gemeenteraden. Bij dit ambitiedocument hoort een uitvoeringsprogramma waarin acht opgaven zijn uitgewerkt. Eén van deze opgaven is de opgave Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving. Binnen deze opgave ontwikkelden wij een ruimtelijke strategische visie voor onze drie speerpunten. Het Algemeen Bestuur heeft de visie op 19 juni 2019 vastgesteld, nadat de gemeenteraden van de 8 gemeenten deze hadden vastgesteld.

Waarom een ruimtelijke strategische visie?
Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische ontwikkeling in de drie regionale speerpunten; dat is wat de regionale opgave Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving uit het regionale ambitiedocument beoogt. De tien samenwerkende Rivierenlandse gemeenten willen het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor nieuwe kansen. Hierbij zijn de randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening heel belangrijk. Een ruimtelijke strategische visie - die duidelijk maakt waar kansen liggen voor de drie speerpunten en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn - stelt ons in staat om deze randvoorwaarden te optimaliseren.

RSV downloaden
• Klik hier om de Ruimtelijke Strategische Visie te downloaden (pdf, 28,5 MB).
• Klik hier om de samenvatting te downloaden (pdf, 5,8 MB). 

Bouwsteen voor gemeentelijke omgevingsvisies
De ruimtelijke strategische visie is een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisies. De visie heeft de focus op onze speerpunten. Een aantal onderwerpen - zoals wonen, water en natuur - behandelen we niet. Wél leggen we relaties met landschap, duurzaamheid en mobiliteit, omdat deze de speerpunten ruimtelijk direct raken. We ontwikkelden een integrale visie voor de speerpunten voor zaken die ons op regionaal niveau samen krachtiger maken.

Wie deden mee?
Als overheid, ambtenaren en bestuurders, werkten wij niet alleen aan de strategische visie, wij betrokken ook de andere O’s erbij: ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners. Ook Provincie Gelderland en de OmgevingsDienst Regio Rivierenland (ODR) dachten mee in de werkgroep. De ODR richtte zich vooral op het geven van informatie over de regio.

Klik hier om de afbeelding te vergroten.

Hoe gingen we te werk?
Onze, destijds 10 colleges, waren akkoord met het uitvoeringsproces van de ruimtelijke strategische visie en in september 2017 is het proces gestart. De conceptvisie werd in juni 2018 afgerond waarna het Algemeen Bestuur het via de colleges aanbood aan de raden ter consultering (zie ook 'Conceptvisie' in rechterkolom). Na de consultatieronde werden eventuele reacties verwerkt in een ontwerp RSV (zie ook 'Rapport ontwerp RSV' in rechterkolom). Het ontwerp RSV is op 18 december 2018 aangeboden aan de colleges van de gemeenten in Regio Rivierenland. De definitieve besluitvorming in de gemeenteraden heeft inmiddels plaatsgehad. De visie is zonder wijzigingen in de raden vastgesteld. Alleen de gemeente Buren heeft de visie ter kennisgeving aangenomen, maar onderkent wel de visie op hoofdlijnen. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland stelde de Ruimtelijke Strategische Visie op 19 juni 2019, zonder wijzigingen definitief vast.

Het planproces bestond uit vier fases, zie het figuur. De besluitvorming bestond uit twee stappen/rondes:

  1. consultatieronde
  2. vaststellingsronde

Klik hier om de afbeelding te vergroten.

Het vervolg
Met het vaststellen van de Ruimtelijke Strategische Visie is ook een aantal afspraken gemaakt. De gemeenten zijn verantwoordelijk om het gedachtegoed te vertalen in de gemeentelijke omgevingsvisies. Ook zijn er afspraken die een vervolg krijgen via de speerpuntenberaden Recreatie en Toerisme, Agribusiness en Economie en Logistiek en de portefeuille-overleggen Wonen, Mobiliteit en Duurzaamheid.

Voor alle afspraken klik hier (pdf, 127kB)

Meer informatie zullen wij gaandeweg het proces op deze pagina opnemen. 

 

Vergaderagenda


Meer weten?


Onze contactpersoon voor dit onderwerp is Annoesjka Wintjes.Bereikbaar: ma t/m do

e: awintjes@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 72
m: 06 11 35 03 19

 

De RSV

 

 

Ontwerp RSV

 
Conceptvisie

 
Documenten bijeenkomsten


Themabijeenkomsten
 
5, 9 en 12 oktober 2017, onderdeel fase 2: 


Maatschappelijke bijeenkomst RSV
20 november 2017: 

 
Regionale raadsbijeenkomst RSV
22 november 2017:
 

Informatie voor raadsleden

Om raadsleden (maar natuurlijk ook andere geïnteresseerden) op de hoogte te houden van het proces, brengen wij regelmatig een nieuwsbriefspecial uit.

 

N.B. De fracties van de gemeenteraden ontvangen de definitieve Ruimtelijke Strategische Visie in gedrukte vorm in juli 2019. De digitale versie van de Ruimtelijke Strategische Visie kunt u op deze pagina downloaden.