Logistieke Hotspot.jpg

Speerpunten en programma's

Mobiliteit

 

Onze regio heeft veel kwaliteiten. De centrale ligging in Nederland en de aanwezigheid van wegen, waterwegen en spoorlijnen bieden kansen voor economische ontwikkeling. Een goede bereikbaarheid en verbinding naar de regio’s, steden en voorzieningen om ons heen is hierbij essentieel. Deze stopt niet bij gemeente- of regiogrenzen. Daarom pakken wij de bereikbaarheidsvraagstukken op als één regio en met onze partners, zoals het bedrijfsleven, provincie Gelderland, het rijk en de omliggende regio’s. Dit leidde tot het Uitvoeringsplan Mobiliteit.

Mobiliteitsagenda
Als voorbereiding op het uitvoeringsplan zijn de regionale hoofdopgaven in het voorjaar van 2018 in beeld gebracht en uitgewerkt tot een brochure met als werktitel 'de Mobiliteitsagenda'. Deze Mobiliteitsagenda geeft op regionale hoofdlijnen de acht mobiliteitsopgaven weer die gemeenten in gezamenlijkheid gaan uitwerken. 

Uitvoeringsplan Mobiliteit 
In Het uitvoeringsplan Mobiliteit 2019-2022 zijn vervolgens de acht opgaven uitgewerkt in acties. Hiermee zetten wij in op robuuste, duurzame en slimme oplossingen:
 
Verkeersnetwerk
Een robuust verkeersnetwerk dat zowel het verkeer van buiten als van binnen de regio goed en veilig laat doorstromen. Dit betreft zowel het (hoofd)wegennetwerk als een robuust fietsnetwerk.
 
Slim en schoon
De verplaatsingen die gemaakt worden zijn zo duurzaam mogelijk. De regio zet in op duurzaam mobiliteitsgedrag, met schone alternatieven voor alle modaliteiten, waarin de fiets en het openbaar vervoer een belangrijke rol spelen. 
Gevoed door technische ontwikkelingen ontstaan ook nieuwe producten en diensten. Slimme mobiliteit biedt kansen om infrastructuur en transportsystemen beter te benutten.
 
Mobiliteitsfonds
De uitvoering van de acties wordt gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. Elke gemeente draagt hieraan jaarlijks 1 euro per inwoner bij voor de periode 2019 - 2022. Wij investeren gezamenlijk in een betere doorstroming via het MIRT A2 Deil-Vught, verbeteren verkeersveiligheid op de A15 Deil-Ochten en duurzame en slimme oplossingen voor een betere bereikbaarheid.
 
Bekijk hier de korte film over het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2019-2022, waarin de voorzitter en portefeuillehouders Mobiliteit een update geven van de realisatie van dit plan.